ANUNŢ – concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de paznic, post de execuție, personal nedidactic. (1 POST CONTRACTUAL VACANT PERIOADĂ NEDETERMINATĂ –PAZNIC)

December 17, 2018 0 By costelascristian

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor: studii liceale (cu sau fară diplomă de bacalaureat)
– abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii
– disponibilitate pentru program flexibil
– disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului
– să fie atestat profesional (certificat de calificare –agent securitate sau atestat agent pază)

Actele necesare pentru inscrierea la concurs
• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:
• 10.01.2019 ora 14.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
• 14.01.2019 – selecția dosarelor de înscriere
• 14.01.2019 – afișarea rezultatelor privind selecţia dosarelor
• 17.01.2019 ora 10.00 – proba scrisă
• 17.01.2019 – afişarea rezultatelor proba scrisă
• 21.01.2019 ora 10.00- proba interviu
• 21.01.2019 – afişarea rezultatelor proba interviu
• 23.01.2019 ora 14.00 – afișarea rezultatelor finale
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă si interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului .
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţi sau instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Dosarele se pot depune zilnic, între orele 8.00 – 14.00 (luni- vineri), la secretariatul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, str. Nicolae Bălcescu, nr 80
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, str. Nicolae Bălcescu, nr 80 sau la telefon: 0259.362.379

BIBLIOGRAFIE
POST PAZNIC

1.LEGEA NR. 319 / 2006 – Lege a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor
2.LEGEA Nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului Contractual din autorităţile şi institutiile publice
3. LEGEA 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor , actualizată cu modificările şi completările ulterioare
4.LEGEA 53 / 2003 actualizată – Codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252)
5. HG Nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată cu modificările şi completările ulterioare
6. ATRIBUŢIILE DIN FIŞA POSTULUI – PAZNIC
7. ORDIN Nr. 5.079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, actualizat cu modificările și completările ulterioare